JSC Bryansk Chemical Plant of the 50th Anniversary of the USSR
Address
241550, Bryansk Oblast,Selzo, Promprovloshchadka Street 1, 8 (4832) 97-47-97, 8 (4832) 97-48-01, 8 (4832) 97-15-71, 8 (4832) 97-14-23, 8 (4832) 34-49-97, 8 (919) 682-44-55, 8 (4832) 97-48-05
E-mail
Region